Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Veiklos kokybės vertinimas

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS UŽ 2021 M.

                        2021 m. lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, 2015 m. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis. Lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus įsakymu 2021 m. sausio 4 d. Nr. V-01(1.2.) „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudarymo“, sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė nustatė pagalbinių rodiklių požymius, aptarė ir pasirinko vertinimo šaltinius ir metodus, paruošė klausimynus. Teminiam veiklos kokybės įsivertinimui pasirinko rodiklį 3.1.1. Įranga ir priemonės. Gauti rezultatai buvo aptarti vidaus kokybės įsivertinimo grupės pasitarime ir pateikti lopšelio-darželio bendruomenei.

                       Išanalizavus apklausos duomenis, suskaičiuoti aukščiausi ir žemiausi įvertinimai. Galime pasidžiaugti, kad 94 % pedagogų pastebi, jog ugdytiniams patinka užsiėmimai naudojant įvairias priemones: 83 proc. mano, kad priemonės ir įranga atitinka ugdytinių amžių ir poreikius; 78 proc. – grupių aplinka ir priemonės įtakoja ugdymo proceso kokybę bei priemonės dažnai naudojamos fizinio aktyvumo užsiėmimuose.  Pedagogai  turi galimybę rinktis ir siūlyti ugdytiniams įvairias priemones jų mėgstamai veiklai, kurios sudaro sąlygas kūrybai ir idėjų įgyvendinimui. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad  pedagogų manymu retai sulaukiame pagalbos įsigyjant priemones ir įrangą iš socialinių partnerių (11 proc.);  ugdytiniai patys kuria mokymosi priemones (11 proc.); kreipiamasi į tėvus pagalbos gaminant mokymosi priemones (22 proc.). Gerinant įstaigos ugdymo (-si) aplinką reikėtų ieškoti įvairesnių būdų, kaip įtraukti ugdytinių tėvus/globėjus ir socialinius partnerius į bendrus projektus, kuriant ir įsigyjant įrangą ir priemones bei skatinti ugdytinius labiau įsitraukti į kūrybinius procesus.

                        Tėvai/globėjai pastebi, kad naujos priemonės praturtino lopšelio-darželio erdves (70 proc.), gerai vertina lopšelio-darželio aplinkas (64 proc.), jiems pakanka informacijos iš lopšelio-darželio svetainės ir socialinių tinklų grupių apie vykdomas veiklas ir priemones (63 proc.). Toks palankus požiūris rodo, kad tėvai/globėjai domisi ir pastebi besikeičiančias lopšelio-darželio ugdymo(-si) aplinkas ir erdves bei gauna pakankamai informacijos apie mokymo priemones, kurios teigiamai įtakoja ugdymo (-si) procesą. Bet tėvai/globėjai pažymi, kad gauna mažai informacijos apie lopšelyje-darželyje turimas IT priemones (36 proc.), grupės mokytojos retai prašo pagalbos gaminant priemones dienos veiklai (29 proc.), grįžę iš lopšelio-darželio vaikai mažai pasakoja apie naujas priemones (27 proc.).   

`                    Siekiant išsamiau informuoti tėvus/globėjus apie turimas ir naujai įsigyjamas ugdymo (-si) priemones bei įrangą skatinti mokytojas dalintis informacija apie vykdomas veiklas, atkreipiant dėmesį ir pasidžiaugiant naujomis priemonėmis. Raginti tėvus/globėjus domėtis vykdomais projektais ir veiklomis, stebėti informaciją lopšelio-darželio internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų grupėse.

                     Funkcionali aplinka ir priemonės, įvairūs ugdymo (-si)  būdai, pedagogų pastangos bei kūrybiškumas užtikrina kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, sėkmingą integruojamų programų bei įvairių projektų  įgyvendinimą. 2021 m. edukacinės grupių erdvės praturtintos naujomis ugdymo (-si) priemonėmis: įsigyta interaktyvių, vaikų amžių bei poreikius atitinkančių priemonių įvairioms vaikų kompetencijoms ugdyti. Nupirkta 2 interaktyvūs ekranai. Edukacinėse lauko erdvėse įrengtos 2 lauko bibliotekos, poilsio zonos, dailės, lietuvių k., matematikos žinių gilinimo zonos, lauko muzikos instrumentų erdvė, etnokultūros erdvė „Lino kelias“, įrengta krepšinio – futbolo aikštelė, įsigyta priemonių aktyviam sportui.

                      Gerinant įstaigos aplinką dar būtina įsigyti daugiau funkcionalių įrenginių vaikų lauko žaidimų aikštelėms atnaujinti, kūrybinėms erdvėms praplėsti, kurių dėka būtų tenkinami įvairūs vaikų judėjimo poreikiai, skatinama vaikų saviraiška ir kūrybiškumas. Planuojama įrengti naujas lauko erdves tyrinėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, pasaulio pažinimui.

                      Mums svarbu, kad vaikams lopšelyje-darželyje būtų gera, saugu, kad būtų tenkinami visų vaikų poreikiai bei jų tėvų/globėjų lūkesčiai.