Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Veiklos kokybės vertinimas

Lopšelio-darželio ,,Linelis“ veiklos kokybės įsivertinimas – tai priemonė, padedanti užtikrinti lopšelio-darželio teikiamo švietimo kokybę. Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį lopšelio-darželio planą, tobulinant lopšelio-darželio veiklą. Jis padeda pagerinti lopšelio-darželio veiklą remiantis jos stiprybėmis, o ne vien šalinant trūkumus. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas yra nuolatinis, kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus lopšelio-darželio darbuotojus, kurio tikslas – stiprinti lopšelio-darželio bendruomenės narių atsakomybę gerinant ugdymo kokybę, diskutuojant ir susitariant dėl veiklos tobulinimo krypčių bei būdų ir jų įgyvendinimo. Todėl labai svarbu išnagrinėti lopšelio-darželio darbo aspektus, išskirti stiprybes ir trūkumus bei parengti planus, kaip patobulinti lopšelio-darželio veiklą. 

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio „Linelis“  tarybos 2019-02-15 posėdžio nutarimą ir Lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus įsakymu Nr. VK-72, 2018 m. gruodžio 3 d. sudarytos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdžio, įvykusio 2019-02-05 protokolo Nr. L-24(1.7.), 2018-2019 m. m.  veiklos kokybės įsivertinimo (VKĮ) grupė vykdė teminį įstaigos veiklos įsivertinimą ir pasirinko rodiklį: 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.

Tyrimui pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. Tyrimo instrumentas – anketavimas. Apklausti įstaigos pedagogai ir tėvai. Kiekvienas rodiklis vertintas 4 lygių skale. Apklausos duomenimis dauguma bendruomenės narių mano, kad lopšelyje-darželyje pakankamai dėmesio skiriama ugdytinių savarankiškumo ugdymui, vaikų sveikatos stiprinimui, jų asmeninei raiškai, sudaromos sąlygos socialinių poreikių tenkinimui. Tyrimai parodė, kad ugdytinių tėvų lūkesčiai tenkinami, vaikų ugdymas vyksta kryptingai, didelis dėmesys skiriamas vaikų kūrybiškumo plėtojimui, komandinio darbo gebėjimams plėsti. Didžioji dalis tėvų/globėjų mano, kad vaikai lopšelyje-darželyje turi visas galimybes išmokti tai, ko reikia.

Gauti veiklos kokybės įsivertinimo duomenys ir rezultatai aptarti mokytojų metodiniame pasitarime, panaudoti lopšelio-darželio strategijai kurti, planuojant ugdymo procesą, sudarant individualius užsiėmimus vaikams bei siekiant įgyvendinti įstaigos ugdymo tikslus ir uždavinius. Parengtas veiksmų tobulinimo planas.