Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Veiklos kokybės vertinimas

              Vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas.

              2020 m. didelį dėmesį skyrėme kiekvieno vaiko poreikių pažinimui ir interesų tenkinimui, planavome veiklas, kurios skatintų vaiko norą pažinti, mokytis, užtikrintų sėkmingą jo vystymąsi.

              2020 m. lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, 2015 m. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis. Lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus įsakymu Nr. VK-72, 2018 m. gruodžio 3 d. sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė nustatė pagalbinių rodiklių požymius, aptarė ir pasirinko vertinimo šaltinius ir metodus, paruošė klausimynus.

              Teminiam veiklos kokybės įsivertinimui pasirinko rodiklį 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Išnagrinėjus lopšelio-darželio veiklos planą, metodinės grupės veiklos dokumentus, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ilgalaikius ugdymo ir savaitės ugdomosios veiklos planus nustatyta, kad yra fiksuojamas ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas. Atlikus apklausas pastebėta, kad pedagogai 100 % sudaro galimybę rinktis mėgstamą veiklą vaikams (konstravimas, dėlionių dėliojimas, kūrybiniai žaidimai, piešimas, šokis, dainavimas ir t.t.), ugdymosi metu skatina aktyvią vaikų veiklą: klausyti, klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti (89 %). Taip pat pedagogai  planuoja ir parenka prasmingas veiklas, sudaro sąlygas kūrybai ir idėjų įgyvendinimui. Ugdytinių individuali pažanga ir pasiekimai fiksuojami vertinimo aplankuose. Tėvai/globėjai pastebi, kad pedagogės dalyvauja įvairiuose respublikiniuose projektuose įtraukdamos ne tik vaikus, bet ir tėvus. Absoliuti dauguma tėvų/globėjų yra  patenkinti ugdymo įstaiga, kurią vaikas lanko (89 %)  ir mano, kad auklėtojos yra geros pedagogės (85 %). Toks palankus požiūris rodo, kad tėvai įžvelgia ikimokyklinės įstaigos naudą jų vaiko intelektualiniam vystymuisi. Taip pat daugelis tėvų/globėjų yra tikri, kad jei vaikas turėtų problemų lankančioje grupėje, grupės auklėtojos iš karto su jais susisiektų (80 %).  Žinoma, ne visi tėvai/globėjai aktyviai dalyvauju vaiko grupės gyvenime (41 %) ir yra susipažinę su programomis pagal kurias ugdomi jų vaikai, tad suvokimas apie jų naudą yra daugiau intuityvus. Pedagogai taip pat mano, kad trūksta tėvų/globėjų dalyvavimo vaikų grupės gyvenime (33 % ) ir tėvų susirinkimuose (17 %).

                Suprasdami, kokią teigiamą įtaką vystymuisi ir sveikatai turi ugdymasis natūralioje aplinkoje buvo siekiama, kad vaikų dienos būtų kuo įdomesnės, ugdomosios veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų ir į pasaulį žvelgti tyrėjo akimis. Įstaigoje kūrėme estetišką, saugią, funkcionalią aplinką, skatinančią vaikus žaisti, kurti, tyrinėti, analizuoti, stebėti, eksperimentuoti. Todėl siekiant modernizuoti ugdymo(si) aplinką mūsų įstaigoje, suradome vietą ir įkūrėme mažųjų dirbtuves „Kurti tyrinėjant – tyrinėti kuriant“. Dirbtuvėse mūsų „mažieji mokslininkai“ konstruoja, tyrinėja, žaidžia, eksperimentuoja. Tyrinėjimų bei eksperimentavimo dėka vaikai lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą. Naudojant aktyvius mokymo(si) metodus, konkrečiu atveju tiriamąją veiklą, ugdomas vaiko savarankiškumas, pasitikėjimas savimi. Tai labai įdomi ir naudinga veikla, kurią integruojame į ugdymo procesą. Tėvų/globėjų pageidavimu organizavome neformalųjį švietimą: šokių ir dainavimo būrelį, sudarėme sąlygas norintiems mokytis anglų kalbos ir žaisti krepšinį.

               Gauti veiklos kokybės įsivertinimo duomenys ir rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdyje, panaudoti lopšelio-darželio strategijai kurti bei planuojant ugdymo procesą.