Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

VEIKLOS SRITYS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS,

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

1. Pagrindinės veiklos rūšys:

                      1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

                      1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

 

2. Kitos veiklos rūšys:

                      2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

                      2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

                      2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

                      2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

                      3.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

                      3.2. žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

 

                      Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

                      Lopšelio-darželio uždaviniai:

                      1.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

                      1.2. puoselėti specialiųjų poreikių vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; teikti visapusišką specialistų pagalbą;

                      1.3. užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose;

                      1.4. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

                      1.5. padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.);

                      1.6. saugoti ir puoselėti vaiko kultūrą;

                      1.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą;

                      1.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

                      1.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

                      1.10. užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

 

Vykdydamas šiuos uždavinius lopšelis-darželis atlieka tokias funkcijas:

                      1.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programas;

                      1.2. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

                      1.3. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis, atsižvelgdamas į vietos ir įstaigos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų, tėvų (globėjų) poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

                      18.4. rengia kvalifikacijos programas, švietimo projektus;

                      1.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;

                      1.6. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

                      1.7. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

                      1.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesionaliai augti ir tobulėti;

                      1.9. bendradarbiauja su kitomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas ir kt.;

                      1.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

                      1.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

                      1.12. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

                      1.13. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

                      1.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.