Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vidaus teisės aktai

 
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  2023-2024 M.M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
parsisiųsti Adobe .PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) VAIKŲ PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) VAIKŲ PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBO VASARĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ IR ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ SVEIKATOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEŽIŪROS  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe.PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
 
VAIKŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LINELIS“  TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJOS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE LIGA TVARKOS APRAŠAS
 
PEDAGOGINIŲ, PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ IR APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (nauja redakcija nuo 2022-09-01)
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ ETIKOS NORMOS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
(koreguojamas)
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” PEDAGOGŲ NEKONTAKTINIO DARBO LAIKO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” PRANEŠIMŲ APIE SMURTĄ IR PRIEKABIAVIMĄ TEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

TURTAS, FINANSAI  

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS
(koreguojamas)
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
 
 
 TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) AKTUALI INFORMACIJA
 
 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS