Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
 
 Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
 
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 nauja redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)
 
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313, nauja redakcija nuo 2016-05-01);
 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
 
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 redakcija)
 
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
(ŠMM Švietimo aprūpinimo centras 2014 m.)
 
Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2020–2021 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašas
 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-293)
 
Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas 
(Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. T-80)

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/ ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje  http://www.alytus.lt/.