Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
 
 Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
 
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 nauja redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)
 
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313, nauja redakcija nuo 2016-05-01);
 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
 
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 redakcija)
 
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/ ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje  http://www.alytus.lt/.