Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
 
 Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
 
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
 
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 
  
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
 
Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2022–2023 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašas
 
Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas 
(Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. T-80)

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/ ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje  http://www.alytus.lt/.