Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Teisės aktai

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:
 
Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313);
 
Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)
 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 m. programa
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350);
 
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180)
 
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas
(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173).
 
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
 
 
Kiti įtaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Švietimo ir mokslo ministro įsakymai;
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nutarimai;
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai.