Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Paslaugos

LOGOPEDAS

Logopedė – Ineta Sipavičienė, logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Darbo laikas:

I – V  7.56 – 12.30 val., 15.00 – 17.00 val. – kontaktinės valandos; 7.00 -7.56 / 13.30 – 15.00 / 17.00-18.16 val – nekontaktinės valandos.

Pietų pertrauka 12.30 – 13.30 val.

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.

Logopedas konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Logopedo paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228).

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas (patvirtintas 2011 m. liepos 13 d. Nr. V-1265/V-685/A1-317)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795).

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialusis pedagogas – Tomas Gurskis, vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

Darbo laikas:

 Savaitės dienos

Kontaktinis darbas

Nekontaktinis darbas

Pirmadienis

15.00 – 17.00

13.00 – 15.00

Antradienis

13.00 – 14.30

Trečiadienis

15.00 – 16.30

Ketvirtadienis

15.00 – 17.00

Penktadienis

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia:

• netinkamu elgesiu, taisyklių nesilaikymu;

• negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį;

• ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;

• nenoru įsitraukti į bendrą veiklą;

• negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų;

• skurdžiu žodynu, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Specialusis pedagogas taip pat:

• Atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą ir nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.

• Numato veiklos tikslus ir uždavinius, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius. Sudaro individualų švietimo pagalbos planą. Fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus.

• Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.

• Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.

• Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Vilma Sinkevičienė

Darbo laikas:

Penktadienis    8.00 – 16.06 val.

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30 val.

Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais, inicijuoja ir dalyvauja rengiant vaikų sveikatos stiprinimo programas, teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; padeda vaikams ugdytis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; stebi vaikų sveikatą, teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną, vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas bei teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų sveikatos klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pavaldus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS 

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Renata Slavinskienė

Tel. (8 315) 76 631

Darbo laikas:

 Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

 

 

Trečiadienis

7.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

8.00 – 12.00 (nuotolinis)

 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS 

Meninio ugdymo mokytoja – Laima Labutytė,  muzikos mokytoja metodininkė.

Darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Tiesioginis darbas su vaikais

Kita veikla

Pirmadienis

7.40 –  16.10

7.40 – 12.15

15.00 – 16.10

13.00 – 15.00

 

Antradienis

7.40 – 13.45

7.40 – 12.15

12.45 – 13.45

Trečiadienis

7.40 – 13.45

7.40 – 12.15

12.45 – 13.45

Ketvirtadienis

7.40 – 13.45

7.40 – 12.15

12.45 – 13.45

Penktadienis

7.40 – 13.40

7.40 – 12.10

12.40 – 13.40

Meninio ugdymo pedagogas organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlės, kūno kultūros valandėlės, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla su gabiaisiais vaikais, pramogos, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinės klausos ir ritmikos pajautimą, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti įvairias muzikines žinias, lavina muzikinius įgūdžius, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS