Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

        Asmuo turi teisę:
• Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
• Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
• Perkelti savo duomenis;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

        Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ paskirtas asmuo, atsakingas už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą, yra Laima Labutytė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, asmuo, atsakingas už Asmens duomenų tvarkymo priežiūrą, vykdo šias funkcijas:

  • informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
  • stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
  • bendradarbiauja su priežiūros institucija;
  • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Asmuo, atsakingas už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

 Asmuo, dėl jo asmens duomenų pažeidimo ar detalesnės informacijos, gali kreiptis į Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ atsakingą už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą Laimą Labutytę,  meninio ugdymo mokytoją metodininkę, el. p.: darzelis@alytauslinelis.lt

Jeigu asmuo nesutinka su Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ asmens, atsakingo už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą, atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

 

ASMENS, VYKDANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS PRIEŽIŪRĄ, FUNKCIJOS  

parsisiųsti Adobe.PRF formatu

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LINELIS“ TAISYKLĖS

 parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

 

ALYTAUS LOPŠELIO – DARŽELIO “LINELIS” VAIKŲ  DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

parsisiųsti Adobe.PRF formatu  

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO ALYTAUS LOPŠELYJE – DARŽELYJE “LINELIS” TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

 ALYTAUS LOPŠELYJE – DARŽELYJE “LINELIS”  ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  PRIVATUMO POLITIKOS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu