Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Istorija

LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJA
 • Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ įsteigtas 1978-08-15.
 • Lopšelio-darželio veiklos pradžia – 1979-01-22.
 • Lopšelio-darželio pirmoji direktorė – Regina Vitkauskienė.
 • Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 19 d. 2 šaukimo 19 posėdžio sprendimu Alytaus 17-asis lopšelis-darželis nuo 1997 m. sausio 1 d. pervardintas į Alytaus lopšelį-darželį „Linelis“.
 • 1997 metais lopšelis-darželis „Linelis“ įsijungė į tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Step by Step“ (Žingsnelis po žingsnelio“), Lietuvoje pavadintą „Gera pradžia“.
 • 2002 metais lopšeliui-darželiui „Linelis“ suteiktas ūkinis – finansinis savarankiškumas.
 • 2004 metais pradėta vykdyti ES pieno tiekimo mokykloms programa “Pienas vaikams”.
 • 2005 metais lopšelis-darželis buvo renovuotas: pakeisti langai, apšiltintas stogas, galinės sienos.
 • 2006 metais miesto aplinkos tvarkymo konkurse lopšelis-darželis laimėjo II-ąją vietą ir buvo apdovanotas Alytaus miesto mero padėkos raštu.
 • 2010-2011 metais pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Inovacijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ atliktas lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimo projektas.
 • 2012 metais pradėta vykdyti ES programa “Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”.
 • 2014 metais lopšelis-darželis pradeda dalyvauti tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje “Zipio draugai”.
 • 2015 metais lopšelio-darželio ugdytinis Dovydas Urbanavičius UAB “Skinijos” organizuotame respublikiniame konkurse “Nupiešk sau kojinytes” paskelbtas jauniausiu (5 m.) nugalėtoju.
 • 2016 metais  pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą “Sveikatos kabinetų modernizavimas mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose”, įstaigoje suremontuotas ir aprūpintas naujomis priemonėmis sveikatos kabinetas. 
 • 2017 m.  Alytaus darželinukų krepšinio čempionate laimėjome I vietą ir gavome taurę.
 • 2018 m. įstaigai pradeda vadovauti direktorė Stasė Kasparavičienė.
 
    Darželis renovuotas. Pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Inovacijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ 2010 metais buvo pradėtas ir 2011 metais baigtas įgyvendinti lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimo projektas. Įrengta metodinė patalpa su kompiuteriais, daugiafunkciu įrenginiu, filmavimo kamera, interaktyvia lenta, multimedija; atnaujintos žaidimų, miegamųjų, virtuvėlių, prausyklų, tualetų, rūbinėlių patalpos; įsigyta naujų baldų – staliukų, kėdučių, lovų, pakeista apšvietimo sistema, įsigyta nauja buitinė virtuvinė įranga. Pagerėjo ugdymo(si) aplinkos ir personalo darbo sąlygos.
    Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus grupės, skirtos 1-3 metų vaikams, 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, skirtos 3-5 metų vaikams ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, skirtos 5-6 metų vaikams.
    Įstaigą lanko 209 vaikai. Iš jų 69 specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų. Jiems teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.
    Įstaigoje dirba 22 pedagogai. Iš jų 11 įgiję aukštesnįjį, 11 aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir kvalifikacines kategorijas: 10 vyresniųjų mokytojų ir 5 mokytojos metodininkės.
    Lopšelis-darželis atviras naujovėms ir kaitai. Nuo 1997 metų dalyvaujame tarptautiniame vaikų ugdymo projekte „Step by Step“, Lietuvoje pavadintame „Gera pradžia“. Dvi auklėtojos įgijusios tarptautinius pedagogo sertifikatus. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai”. Rūpindamiesi vaikų sveikata dalyvaujame ES  paramos programose: „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“.
     Pripažindami vaikystę kaip didžiausią vertybę stengiamės, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, gerbiamas, mylimas ir laimingas, gyvendamas „čia ir dabar“.
    Įstaigoje sukurta estetiška, jauki, saugi, funkcionali aplinka, skatinanti vaikus žaisti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti. Kūrybiškai panaudojamos LEGO dacta priemonės. Moderniai įrengta salė. Įkurta dailės studija. Vaikai turi galimybę rinktis jiems patinkančią veiklą – piešti, žaisti, sportuoti, šokti, muzikuoti. Vaikams, turintiems meninių gebėjimų ir norintiems juos tobulinti, tėvų pageidavimu organizuojamas papildomas ugdymas –  dailės, dainavimo, šokių užsiėmimai. Lopšelis-darželis yra sudaręs sutartį su Nacionaline krepšinio akademija, kurios treneris norinčius vaikučius moko krepšinio paslapčių.
     Vertinami vaikų sumanymai ir idėjos. Vaikų ir auklėtojų kūrybos darbeliais puošiamos grupės, koridoriai, laiptinės kitos darželio patalpos.
     Svarbus dėmesys skiriamas kiekvieno vaiko pažinimui ir ugdymo individualizavimui. Planuojame tokią veiklą, kuri užtikrintų sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(-si).     Orientuojamės į vaiko gebėjimus, poreikius, interesus. Vaikas turi galimybę:
 • rinktis jam patinkančią veiklą, siūlyti idėjas ir plėtoti savo sumanymus;
 • būti išgirstas, suprastas;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su kitais;
 • pažinti save ir supantį pasaulį.
    Tėvus laikome lygiaverčiais ugdymo partneriais. Bendradarbiaudami su šeima, stengiamės, kad būtų atskleidžiami kiekvieno vaiko individualūs gebėjimai, siekiama kryptingo ugdymo, darnos, užtikrinama ugdymo tąsa, kokybė bei kuriama įstaigos bendruomenės kultūra, vertybės.
     Svarbus dėmesys įstaigoje skiriamas etnokultūrai. Panaudojant dzūkų krašto etninės kultūros paveldą ugdomas vaikų noras pažinti ir perimti tautos kultūrą, skatinama vaikų kūrybinė saviraiška. Siekiama, kad tėvai irgi būtų aktyvūs įvairių renginių dalyviai ir kartu su vaikais perimtų etninės kultūros puoselėtojų bei tęsėjų funkcijas