Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
   
Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:    
 • individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
 • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;
 • vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
 • bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
 • nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
 • konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.
 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.
Nariai:

 •  Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Sandra Balkuvienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 •  Jurgita Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Sekretorė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Regina Vitkauskienė, direktorė.
Nariai:
Nijolė Baranauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Jurgita Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.
 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA (toliau – taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kuri telkia mokytojus, aptarnaujančio personalo darbuotojus, vaikų tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, lopšelio-darželio prioritetams, tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Už savo veiklą taryba atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenės nariams.
 
    Lopšelio-darželio taryba:
 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Lopšelio-darželio strateginiam planui ir metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;
 • teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • Išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

   Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
   Nariai:
            Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
            Nijolė Baranauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
            Gintarė Banienė, auklėtojo padėjėja;
            Birutė Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
            Danguolė Jankevičienė, vyr. buhalterė;
            Eglė Puzinienė, tėvų atstovas;
            Dainora Struckienė, tėvų atstovas;
            Jurgita Sipavičienė, tėvų atstovas.

 
   MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
 
  Mokytojų taryba:
 • aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
 • analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
 • sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;
 • svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
 
    Mokytojų tarybos pirmininkė – Regina Vitkauskienė, direktorė.

 

ETIKOS KOMISIJA
 Pirmininkė – Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 Nariai: 
                    Jolita Benevičiūtė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
                    Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė;
                    Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;                                  
                    Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS